روش های تست زنی زیست شناسی پایه یازدهم برو به صفحه محصول

 • مدل کالا: x9-روش های تست زنی زیست شناسی پایه یازدهم دکتر مهدی شیخی
 • موجودی: در انبار
100,000 تومان 80,000 تومان

زیست شناسی پایه یازدهم 

فصل اول : تنظیم عصبی (از صفحه 1 تا صفحه 18)

 • یاخته های بافت عصبی
 • انواع یاخته های عصبی
 • پتانسیل عمل و آرامش
 • گره های رانوبه چه نقشی دارند ؟
 • یاخته های عصبی، پیام عصبی را منتقل می کنند (سیناپس ها)
 • ساختار دستگاه عصبی – دستگاه عصبی مرکزی
 • حفاظت از مغز و  نخاع
 • مغز و ساختارهای دیگر آن - اعتیاد
 • دستگاه عصبی محیطی
 • دستگاه عصبی جانوران

فصل دوم : حواس (از صفحه 19 تا صفحه 36)

 • گیرنده های حسی و کار آن‌ها
 • حواس پیکری و ویژه
 • بیماری های چشم
 • ساختار گوش
 • حفظ تعادل
 • بویایی _ چشایی
 • پردازش اطلاعات حسی
 • گیرنده های حسی جانوران

فصل سوم : دستگاه حرکتی (از صفحه 37 تا صفحه 52)

 • استخوان‌ها و اسکلت
 • اعمال،  انواع، تشکیل و تخریب استخوان
 • مفصل
 • ماهیچه و حرکت
 • ساختار ماهیچه اسکلتی
 • مکانیسم انقباض ماهیچه
 • تأمین انرژی انقباض
 • انواع یاخته‌های بافت ماهیچه‌ای
 • حرکت در جانوران

فصل چهارم : تنظیم شیمیایی (از صفحه 53 تا صفحه 62)

 • ارتباط شیمیایی
 • پیک شیمیایی ( کوتاه برد _ دور برد)
 • غده‌های بدن
 • غده‌های درون‌ریز
 • غده زیر مغزی (هیپوفینیز)
 • بخش پیشین _ بخش پسین
 • غده سپردیس (تیروئید)
 • غده‌های پاراتیروئید
 • غده فوق کلیه _ غده لوزالمعده
 • گوناگونی پاسخ‌های یاخته‌ها به هورمون‌ها
 • ارتباط شیمیایی در جانوران

فصل پنجم : ایمنی (از صفحه 63 تا صفحه 78)

 • نخستین خط دفاعی: ورود ممنوع
 • دومین خط دفاعی: واکنش‌های عمومی اما سریع
 • خودی و بیگانه
 • بیگانه خوارها (فاگوسیت‌ها)
 • گویچه‌های سفید _ پروتئین‌ها
 • پاسخ التهابی _ تب
 • لنفوسیت‌ها و شناسایی آنتی‌ژن
 • نحوه عملکرد لنفوسیتB و T
 • پاسخ اولیه و ثانویه در ایمنی اختصاصی
 • ایدز، نگاهی دقیق‌تر به ایمنی اختصاصی
 • حساسیت _ بیماری‌های خود ایمنی
 • ایمنی در جانوران

فصل ششم : تقسیم یاخته (از صفحه 79 تا صفحه 96)

 • کروموزوم _ اجزا و تعداد آن
 • یاخته‌های پیکری انسان، دولاد (دیپلوئید) هستند
 • چرخه یاخته‌ای
 • اینترفاز و مراحل آن
 • میتوز
 • پروفاز _ پرومتافاز _ متافاز _ آنافاز _ تلوفاز
 • تقسیم سیتوپلاسم و یاخته
 • فرایند و عوامل تنظیم کننده تقسیم یاخته
 • تقسیم بی رویه یاخته
 • تشخیص و درمان سرطان و نقش وراثت و محیط در آن
 • مرگ برنامه ریزی شده یاخته
 • میوز و تولید مثل جنسی _ کاستمان(میوز)، کاهش تعداد کروموزوم‌ها
 • میوز 1 و 2 _  تغییر در تعداد کروموزوم‌ها

فصل هفتم : تولید مثل (از صفحه 97 تا صفحه 118)

 • دستگاه تولید مثل در مرد
 • زامه‌زایی (اسپرم‌زایی) _ ساختار اسپرم
 • اندام‌های ضمیمه (کمکی)
 • هورمون‌ها، فعالیت دستگاه تولید مثل در مرد را تنظیم می‌کنند.
 • دستگاه تولید مثل در زن
 • تخمدان‌ها _ دوره جنسی در زنان _ تخمک‌زایی _ چرخه تخمدانی _ چرخه رحمی
 • تنظیم هورمونی دستگاه تولید مثل زن
 • رشد و نمو  جنین _ لقاح و وقایع پس از آن
 • تشکیل بیش از یک جنین
 • کنترل ورود و خروج مواد در جفت
 • صوت‌نگاری ( سونوگرافی) _ تولید و زایمان
 • تولید مثل در جانوران
 • نحوه لقاح _ تغذیه و حفاظت از جنین

فصل هشتم : تولید مثل نهاندانگان (از صفحه 119 تا صفحه 136)

 • تولید مثل غیر جنسی
 • تکثیر با بخش‌های رویشی
 • تخصص یافته‌ها
 • فناوری و تکثیر گیاهان
 • تولید مثل جنسی _ هر گلی کامل نیست
 • تشکیل یاخته‌های جنسی
 • گرده افشانی و لقاح _ گل‌ها و گرده افشان‌ها
 • از یاخته تخم تا گیاه _ تخم تقسیم می‌شود
 • رویش دانه‌ها _ میوه _ پراکنش میوه‌ها
 • عمر گیاهان چقدر است؟

فصل نهم : پاسخ گیاهان به محرک‌ها (از صفحه 137 تا صفحه 152)

 • تنظیم کننده‌های رشد در گیاهان
 • چارز داروین و آزمایش او
 • محرک‌های رشد ( اکسین، سیتوکینین‌ها و جیبرلین‌ها )
 • شاخ و برگ‌های بیشتر: برهم کنش دو تنظیم کننده
 • جیبرلین، تلاش برای رفع مشکل و رویش بذر غلات
 • بازدارنده‌های رشد
 • رد پای اتلین در چیرگی رأسی _ ریزش برگ
 • پاسخ به محیط _ پاسخ به نور _ گل دهی در گیاهان 
 •  پاسخ به دما _ پاسخ به گرانش زمین _ پاسخ به تماس
 • پاسخ‌هایی از جنس دفاع
 • تلاش برای جلوگیری از ورود
 • دفاع شیمیایی _ مرگ یاخته‌ایی
 • جانوران از گیاهان حفاظت می‌کنند

مدرس: دکتر مهدی شیخی ( رتبه 27 کنکور سراسری، دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران، دانشجوی فوق لیسانس مدیریت سلامت دانشگاه تهران، دارای مقالات داخلی و خارج از کشور، نفر سوم سخنرانان دانشجویان پزشکی در اتریش)